IZOLTING MORAVIA – střechy ploché, šikmé, zemní práce, klempířské práce
Ploché střechy

Mechanicky kotvené i plošně lepené fóliové systémy, asfaltové modifikované pásy, hydroizolační nátěry a stěrky.

Šikmé střechy

Betonové a pálené krytiny, asfaltové šindele, vláknocementové krytiny.

Zemní izolace

PVC fólie, asfaltové modifikované pásy, izolace proti tlakové vodě, izolace s chemickou odolností, systémy proti radonu.

Klempířské práce

Vlastníme klempířské stroje, které svou technologií jsou na špici klempířského řemesla.

IZOLTING MORAVIA s.r.o.
PF 2019

PF 2019
Jsme klempířská elita!

Jsme klempířská elita!
Měření termokamerou

Měření termokamerou FLUKE
Anketa

Miniaplikace
Tenis pod horami

Tenis pod horami
Certifikovaná montážní firma

Certifikovaná montážní firma
Vybráno z posled. realizací

Hudební altán, Rožnov pod Radhoštěm Hudební altán
Rožnov pod Radhoštěm

Typ střechy: šikmá
Materiál: Cu tl. 0.6 mm
Výměra: 60 m2

» více referencí
Online poptávka

Poptávkovký online formulář

Pro představu o ceně rekonstrukce můžete použít náš poptávkový online formulář

» vyplnit formulář
Počasí

Když prší, pokrývati nelze,
když neprší, není třeba.

Máme v tom trvale jasno :)

Ploché střechy

Střecha je stavební konstrukce, která patří mezi nejexponovanější konstrukční částí budov a svou kvalitou návrhu a provedením do značné míry ovlivňuje provozní spolehlivost a vzhled celého objektu. Od konstrukce střechy se požaduje, aby odolávala všem účinkům vnějšího i vnitřního prostředí a společně s ostatními obalovými konstrukcemi zabezpečovala požadovaný stav vnitřního prostředí.

Pod pojmem plochá střecha z hlediska sklonu střešních rovin se rozumí střecha o sklonu od 0° do 5° včetně.

Z hlediska počtu střešních plášťů může být:
 • Jednoplášťová (větraná, nevětraná)
 • Dvouplášťová (větraná, nevětraná)
 • Několikaplášťová
Třídění střech z hlediska tvaru střešních ploch:
 • Rovinné
 • Zakřivené
 • Kombinované

Zásady řešení (návrhu) plochých střech vyplývající z působení některých rozhodujících okrajových podmínek (vnitřní, vnější).

Střešní konstrukce jako součást stavebního objektu a obvodového pláště odděluje vnitřní prostor budovy od vnějšího prostředí. Vnitřní i vnější prostředí jsou charakterizována celou řadou vlivů, které na obalovou konstrukci a tedy i na střešní plášť působí a ovlivňují jej po stránce konstrukční a materiálové.

Základní požadavky na vnitřní prostředí z hlediska střech lze zjednodušeně shrnout do:
 • zabezpečení požadované teploty dle ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov (část 1-4) (2005) a ČSN 73 0544 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov;
 • zabezpečení požadované hlukové hladiny dle ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků - Požadavky (2000), Vyhláška 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu;
 • zabezpečení požadovaného osvětlení dle ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov;
 • zabezpečení požární bezpečnosti dle ČSN 73 0802,73 0804 Požární bezpečnost stavebních objektů.
Mezi rozhodující vlivy vnějšího prostředí, které významně ovlivňují materiál a konstrukci návrhu střechy patří:
 • zeměpisná poloha spolu s nadmořskou výškou
 • teplota vzduchu a její kolísání
 • déšť a jeho intenzita
 • zatížení sněhem a námrazou
 • zatížení větrem
 • hluk a chvění
 • ochrana před bleskem
 • účinky slunečního záření
 • množství exhalací a jejich chemické složení
 • biologické a bakteriologické vlivy
 • vlivy vnějšího a vnitřního provozu
 • seismická činnost

Působení uvedených vlivů vnějšího prostředí může být stálé (působící nepřetržitě, např. zeměpisná poloha), dlouhodobé (např. působení exhalací), pravidelně se střídající (např. změny teplot v ročních nebo dvacetičtyřhodinových intervalech), krátkodobé (např. krupobití, déšť) nebo mimořádné (např. seismická činnost).

Stav vnitřního prostředí, v závislosti na působení vnějších vlivů, je rovněž ovlivňován působením vlivů vnitřního prostředí a jejich vývoj probíhá rovněž dynamicky.

Z uvedeného stručného přehledu působících vlivů vnějšího, ale i vnitřního prostředí na střechu vyplývá, že návrh skladby střešního pláště pro splnění daných požadavků na vnitřní a odolávající všem vnějším i vnitřním vlivům není vždy jednoduchý.

V plochých střechách je možno se setkat s určitými pojmy (názvoslovím), které bychom pro "nekované" čtenáře našich stránek rádi objasnili zde.

Jelikož o plochých střechách existuje celá řada odborných publikací, norem, skript a návodů není možné tuto kapitolu obsáhnout komplexně. Přesto však ještě zmínka o nejdůležitější vlastnosti každé střechy, což je pochopitelně její vodotěsnost. Z tohoto důvodu je také nedůležitější vrstvou střešního souvrství hydroizolační vrstva = povlaková krytina.

Základní rozdělení povlakových hydroizolací:
 • Asfaltové pásy
 • Fólie
 • Stěrky, neboli tekuté fólie

Asfaltové pásy:

Asfaltových pásů je velké množství. Liší se tloušťkou, druhem použitého asfaltu, typem a gramáží nosné vložky a povrchovými úpravami. Každý pás má jiné vlastnosti. Některé z vlastností různých druhů asfaltů jsou podobné, jiné jsou výrazně odlišné.

Základní složení každého asfaltového pásu (až na naprosto nepatrné výjimky) je následující:
 • Horní krycí asfaltová vrstva
 • Nosná vložka
 • Spodní krycí asfaltová vrstva

K tomu je nutno ještě připočíst úpravy horního i spodního povrchu asfaltového pásu, které jsou základní nebo speciální.

Z hlediska tloušťky se dělí asfaltové pásy na:
 • Pásy typu A
 • Pásy typu R
 • Pásy typu S

Z hlediska celkové funkčnosti jsou nejdůležitějšími komponenty asfaltových pásů druh použitého asfaltu a výztužná vložka.

Z hlediska typu použitého asfaltu mohou být pásy:
 • Oxidované - klasické
 • Modifikované APP (ataktický nebo také amorfní polypropylén)
 • Modifikované APAO (Amorfní alfa - poly - olefiny)
 • Modifikované SBS (styrén-butadien-styrén)
 • Modifikované směsi SBS, SIS a SEBS (styrén-izoprén-styrén), (styrén-etylén-butadién-styrén)
Z hlediska typu nosné vložky:
 • Nasákavé - absolutně nevhodné
 • Nenasákavé
 • tkanina ze skelných vláken
 • skelné rouno
 • polyesterové (PES) tkaniny (vyskytují se minimálně)
 • polyesterové (PES) rouno
 • spřažené vložky (dvojkombinace, trojkombinace, čtyřkombinace)

Fólie

Obecně lze fóliové hydroizolace rozdělit na:
 • Termoplasty
 • Eleastomery
 • Termoplastické elastomery
Mezi termoplastické fólie patří fólie na bázi:
 • měkčeného PVC (mPVC)
 • vinyl-acetát-etylénu (VAE, nebo také EVA)
 • polyetylén-chloridu (PEC, nebo také CPE)
 • polyolefínů (PO)
 • polyolefín-kopolymer-bitumenu (POCB)
 • etylén-kopolymer-bitumenu (ECB)
 • polyizobutylénu (PIB)
Mezi elastomerické fólie, což jsou fólie na bázi umělých kaučuků, patří fólie z:
 • etylén-propylén-dien-monomeru (EPDM)
 • polychloroprénového kaučuku (CR)
 • butylového kaučuku (BR)
 • kombinovaných kaučuků
Mezi termoplastické eleastomery patří fólie na bázi:
 • etylén-propylén-monomeru (EPM)
 • chlorsulfonovaného polyetylénu (CSPE)

Stěrkové fólie:

 • Asfaltové stěrky
 • Stěrky na bázi akrylátových disperzí
 • Stěrky na bázi polyuretanu
 • Stěrky na bázi polyesterových pryskyřic