IZOLTING MORAVIA – střechy ploché, šikmé, zemní práce, klempířské práce
Ploché střechy

Mechanicky kotvené i plošně lepené fóliové systémy, asfaltové modifikované pásy, hydroizolační nátěry a stěrky.

Šikmé střechy

Betonové a pálené krytiny, asfaltové šindele, vláknocementové krytiny.

Zemní izolace

PVC fólie, asfaltové modifikované pásy, izolace proti tlakové vodě, izolace s chemickou odolností, systémy proti radonu.

Klempířské práce

Vlastníme klempířské stroje, které svou technologií jsou na špici klempířského řemesla.

IZOLTING MORAVIA s.r.o.
PF 2019

PF 2019
Jsme klempířská elita!

Jsme klempířská elita!
Měření termokamerou

Měření termokamerou FLUKE
Anketa

Miniaplikace
Tenis pod horami

Tenis pod horami
Certifikovaná montážní firma

Certifikovaná montážní firma
Vybráno z posled. realizací

Hudební altán, Rožnov pod Radhoštěm Hudební altán
Rožnov pod Radhoštěm

Typ střechy: šikmá
Materiál: Cu tl. 0.6 mm
Výměra: 60 m2

» více referencí
Online poptávka

Poptávkovký online formulář

Pro představu o ceně rekonstrukce můžete použít náš poptávkový online formulář

» vyplnit formulář
Počasí

Když prší, pokrývati nelze,
když neprší, není třeba.

Máme v tom trvale jasno :)

Nové normy

02.05.2009

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vydal od 1.5.2009 nové normy ČSN. Zde uvádíme pouze vybrané normy, které se vztahují na činnost naší společnosti.

ČSN 730802 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

vydání 01.05.2009, účinnost od 01.06.2009

Touto normou se nahrazuje norma ČSN 730802 z prosince 2000. Norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových stavebních nevýrobních objektů a pro projektování změn staveb stávajících nevýrobních objektů a prostorů, pokud změny staveb vyžadují podle ČSN 73 0834 postup podle této normy. Při projektování změn staveb platí tato norma pro měněné části (popř. provozy) objektů, přičemž změnou stavby nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti celého objektu, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu požárních jednotek. Pro projektování objektů, pro které platí samostatné technické normy nebo předpisy obsahující požadavky požární bezpečnosti staveb, platí tato norma v rozsahu, ve kterém se příslušné technické normy nebo předpisy na ni odvolávají. Odstupové vzdálenosti stanovené podle této normy se nevztahují na sklady plynů a výbušin.

ČSN EN 12812 - Podpěrná lešení - Požadavky na provedení a obecný návrh

vydání 01.05.2009, účinnost od 01.06.2009

Norma uvádí požadavky pro specifikaci, navrhování a používání podpěrných lešení. Poskytuje také zjednodušené návrhové postupy pro podpěrná lešení zhotovená z trubek a spojek. Informace o návrhu konstrukce jsou doplňkem příslušných konstrukčních Eurokódů. Norma popisuje různé návrhové třídy. To umožňuje projektantovi vybrat si odpovídající návrhové postupy, při dosažení shodné úrovně konstrukční bezpečnosti.

ČSN EN ISO 9001 - Systémy managementu kvality - Požadavky

vydání 01.04.2009, účinnost od 01.05.2009.

V této normě jsou specifikovány požadavky na systém managementu jakosti v případech, kdy organizace potřebuje prokázat svoji schopnost trvale poskytovat produkt, který splňuje požadavky zákazníka a příslušné požadavky předpisů a kdy má v úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka, a to efektivní aplikací systému, včetně procesů pro jeho neustálé zlepšování.

ČSN EN 15603 - Energetická náročnost budov - Celková potřeba energie a definice energetických hodnocení

vydání 01.04.2009, účinnost od 01.05.2009

V této normě se uvádí metodika k získávání rovnocenných výsledků z různých souborů údajů, aby bylo možno hodnotit při energetická certifikaci nové a stávající budovy rovnocenným způsobem. Poskytuje také metodiku k určování chybějících údajů, k výpočtu normalizované potřeby energie na vytápění a chlazení, větrání, přípravu teplé vody a osvětlení. Norma také uvádí metodiku k hodnocení energetické efektivnosti možných zlepšení. Tato norma popisuje dva základní druhy energetického hodnocení budov a jejich užití: výpočtové energetické hodnocení, normalizovaným výpočtovým energetickým hodnocením, kde normová potřeba energie nezávisí na chování uživatelů, skutečných klimatických podmínkách a jiných skutečných podmínkách (okolního prostředí a vnitřních); měřené energetické hodnocení, založené na dodané a vydané energii. V důsledku rozdílů ve způsobu, jakým se tato dvě hodnocení získala, se nemohou jejich výsledky přímo porovnávat, ani obvykle nemohou mít stejné hodnoty požadavků či tříd ENB. Norma uvádí možný způsob přepočtu mezi těmito hodnoceními. Účel normy je:

  • porovnat (a shrnout) výsledky z jiných norem, které počítají potřebu energie na specifické zajišťované funkce v budově;
  • hodnotit energii vyrobenou v budově, z níž část se může odvést na použití jinde; předložit souhrn celkové potřeby energie budovy ve formě tabulky;
  • poskytnut energetické hodnocení založené na primární energii, na emisích oxidu uhličitého nebo na jiných parametrech definovaných národní energetickou politikou;
  • zavést všeobecné principy výpočtu faktorů primární energie a součinitelů emisí uhlíku.

ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

vydání 01.04.2009, účinnost od 01.05.2009

Tato norma upřesňuje požadavky na stavební výrobky a stavební konstrukce, popř. na požárně bezpečnostní zařízení ve vztahu k ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a k navazujícím normám, podle nichž je navrhována požární bezpečnost stavebních a technologických objektů v ČR.

ČSN 73 0848 - Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody

vydání 01.04.2009, účinnost od 01.05.2009

Tato norma platí pro projektování prostorů kabelových tras z hlediska požární bezpečnosti a stanovení cílových požadavků na funkčnost kabelových tras napájejících požárně bezpečnostní zařízení a elektrická zařízení, která musí zůstat v provozu v případě požáru. POZNÁMKA: Základní požadavky požární bezpečnosti elektrických kabelových tras jsou uvedeny v ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804. Klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb související s elektrickými zařízeními a rozvody jsou uvedeny v ČSN 73 0810. Při projektování změn staveb, u nichž se vyskytují instalace kabelových tras, platí tato norma souběžně s ČSN 73 0834, a to pro měněné části budov nebo stanovených venkovních instalací. Navrženou změnou nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti objektu, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu jednotek požární ochrany. V normě jsou rovněž stanoveny upřesňující požadavky na zajištění provozu (dodávky elektrické energie) pro požárně bezpečnostní zařízení v případě požáru. POZNÁMKA: U objektů, které svým charakterem provozu vyžadují podrobnější, případně odchylné řešení oproti této normě při řešení napájení požárně bezpečnostních zařízení a zařízení, která musejí zůstat v případě požáru funkční se doporučuje zpracování expertizní zprávy nebo expertizního posudku jako součást požárně bezpečnostního řešení stavby podle zvláštního předpisu). Při zpracování "Expertizní zprávy" nebo "Expertizního posudku" se doporučuje vycházet pro řešení napájení el.energií z podrobné analýzy a hodnocení rizik provozované činnosti v posuzovaném objektu. Tato norma neplatí pro instalaci elektrických zařízení:

  • pro ochranu vod a ochranu životního prostředí, pokud přímo nesouvisí s požární bezpečností staveb;
  • pro instalaci bezpečnostních elektrických zařízení sloužících pro automatické ochrany proti elektrickému přetížení, vnitřním i vnějším poruchám;
  • pro instalaci vedení kabelových tras v hořlavých materiálech a na hořlavých materiálech; - pro kolektory a technické chodby.